Védendő fogyasztói információk

0001.01.01

A jogszabály előírásai szerint erre jogosult ügyfeleink 2009. április 1-től kérhetik a „védendő fogyasztók” nyilvántartásába történő felvételüket.

A lakossági fogyasztók közül a „védendő fogyasztók”

 • szociálisan rászoruló vagy 
 • fogyatékkal élő fogyasztóként

részesülhetnek az engedélyesek által nyújtott, külön jogszabályban megállapított bánásmódban és kedvezményben.
 

Kik tekinthetők szociális rászoruló fogyasztóknak?

Szociálisan rászoruló fogyasztónak minősülhet, aki
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

 • időskorúak járadékában részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • lakásfenntartási támogatásban vagy, a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 • ápolási díjban részesül, és

ha a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti

 • gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
 • az a nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában nevel gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.

Kik tekinthetők fogyatékkal élő fogyasztóknak?

A fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét saját, vagy háztartásában lakó más személy fogyatékosságára tekintettel Ön akkor kérheti, ha Ön vagy a háztartásában lakó személy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti

 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • vakok személyi járadékában részesül,
 • az a nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában nevel gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

A „védendő fogyasztó” a védettséggel járó jogait csak egy fogyasztási helyen gyakorolhatja. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri felvételét a nyilvántartásba, ez a személy sem jogosult egy másik fogyasztási hely tekintetében nyilvántartásba vételét kérni.

A fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha a háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek.

Hogyan kezdeményezhető a „védendő fogyasztói” státuszba vétel?

A „védendő fogyasztók” nyilvántartásába történő felvétel a kapcsolódó dokumentumok között található megfelelő kérelem kitöltésével indul:

 • az „A” részben szereplő adatokat a fogyasztó tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja,
 • fogyatékosság esetén a kérelem „C” részét, a fogyatékosság jellegéről a kezelőorvos, ennek hiányába a háziorvos tölti ki.a „B” részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, amelyik a szociális rászorultságot magalapozó jogosultságot, ellátást, tényt megállapította,

Az igazolást a lakossági fogyasztónak kell benyújtania az NKM Energia Zrt. felé, az igazolás kiállításától számított 30 napon belül. Az Ön által megadott személyes adatokat az NKM Energia Zrt. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és az Adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli.

Kitöltés előtt kérjük, olvassa el a kapcsolódó dokumentumok között található megfelelő tájékoztatót is!

A kitöltött, aláírt és leigazolt adatlapot eljuttathatja ügyfélszolgálati irodáinkba vagy visszaküldheti postacímünkre: NKM Energia Zrt., 1439 Budapest, Pf.: 700.

A fogyatékkal élő védendő fogyasztók nyilvántartásában szereplők olyan igényét, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, az NKM Energia Zrt. nem köteles teljesíteni.

Ön egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztónak nyújtott kedvezményekre és a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy Ön szociálisan rászoruló fogyasztónak és fogyatékkal élő fogyasztónak is minősül.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény előírásai szerinti az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő (2007. július 1. előtt közüzemi) fogyasztók köréből a „védendő fogyasztók” a védelemre jogosító tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a szolgáltató által nyújtott kedvezményekben.

Milyen kedvezmények illetik meg a szociálisan rászoruló fogyasztót?

A szociálisan rászoruló fogyasztótkülönösen az alábbi kedvezmények illethetik meg:

 • Részletfizetés,
 • 30 napos fizetési haladék,
 • előre fizető mérő.

Milyen különleges bánásmód illeti meg a fogyatékkal élő fogyasztót?

A fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet:

 • Havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
 • készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
 • az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely kialakítása,
 • a számla értelmezéséhez az üzletszabályzat szerint nyújtott egyedi segítség.

 

Ha a szociálisan rászoruló „védendő fogyasztó” a részletfizetési lehetőség, és a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésről, illetve a halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, akkor a törvény szerint a további szolgáltatást társaságunk előrefizetős mérő felszereléséhez kötheti. Ha a „védendő fogyasztó” az előrefizetős mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, és ezzel együtt legalább 90 napos számlatartozást halmozott fel, akkor az NKM Energia Zrt. a szociálisan rászoruló fogyasztó földgázellátását is megszüntetheti, az egyetemes szolgáltatási szerződést felmondhatja.

Az előrefizetős mérő felszerelésével egyidejűleg a mérő felszereléséig felhalmozódott fennálló tartozások kiegyenlítésére a fogyasztó köteles a NKM Energia Zrt.-vel megállapodni, és tartozását a megállapodásban foglaltak szerint megfizetni. A fogyasztó havi résztörlesztésének összege az előrefizetős mérő feltöltésekor a feltöltésre befizetett összegből is levonásra kerül.

Kérjük, ha további kérdése lenne, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 1/20/30/70 474 9999 telefonszámon, vagy keresse fel személyesen bármelyik ügyfélszolgálati irodánkat.